MolOch

Propojení výuky oborů Molekulární
a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí

obrazky obrazky

Podporované aktivity

  • Inovace studijních programů v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce prostřednictvímmodularizace, zkvalitňování nabídky kombinovaného a distančního studia, modernizace didaktických metod,realizace výuky v cizích jazycích, atd.
  • Inovace, které přesahují rámec jednoho studijního programu a které zvyšují možnosti mezioborových studií.
  • Zvyšování odborných kompetencí akademických a ostatních pracovníků VŠ.
  • Podpora praxí a stáží studentů VŠ u budoucích zaměstnavatelů.
  • Zapojení odborníků z praxe a zahraničí při vytváření a realizaci inovovaných studijních programů.