MolOch

Propojení výuky oborů Molekulární
a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí

obrazky obrazky

Cíle projektu

Strategickým cílem projektu je zkvalitnění a zefektivnění výuky bakalářských a magisterských programů Biologie a Ekologie a ochrana prostředí. Pro naplnění cíle bude rozvinuta vzájemná spolupráce a propojení studia Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Zvýšení znalostní ekonomiky jak posluchačů a absolventů studijních oborů, tak akademických pracovníků VŠ, a tím i vyšší schopnost uplatnění absolventů na trhu práce bude dosaženo zkvalitněním a optimalizací modulární skladby uvedených studijních programů, zapojením tuzemských a zahraničních odborníků do výuky a organizací odborných seminářů vedených v anglickém jazyce.

  • Budou inovovány kurzy: Základy genetiky (nahrazuje předmět Obecná genetika), Genetika člověka, Ekotoxikologie, Ochrana a management rostlinných populací, Oborový seminář 2 a 4, Pokročilý oborový seminář 1 a 3.
  • Nově budou zavedeny kurzy: Molekulární ekologie, Konzervační genetika, Ekologie a aplikovaná biotechnologie rostlin, Dithiokarbamáty jako fungicidy, vliv na životní prostředí, Molekulární ekologie mikroorganismů, Molekulární metody v ekologii mikroorganismů.
  • Budou inovovány elektronické studijní materiály.
  • Budou zpracovány učební texty: Šafářová a kol.: Konzervační genetika; Buriánková a kol.: Molekulární ekologie mikroorganismů.
  • Pro potřeby studentů i akademických pracovníků bude vytvořen vzdělávací portál.
  • Přednášky zahraničních odborníků a 30% seminářů bude vedeno v anglickém jazyce.
  • Budou vytvořeny podmínky pro aktivní zapojení studentů do výzkumných a vzdělávacích projektů.
  • V rámci výuky budou organizovány odborné exkurze a pro vybrané studenty budou zajištěny krátkodobé stáže na partnerském pracovišti.
  • Pro vynikající studenty budou zorganizovány pobyty na zahraničních pracovištích (např. University ofValencia, University of Bologna, University ofMarburg, University ofVienna).
  • Všechny výukové kurzy budou po ověření a hodnocení podrobeny revizi tak, aby v maximální míře naplňovaly vytyčené cíle projektu. Zároveň budeme průběžně reagovat na potřeby rozvoje oboru a potřeby praxe,kde se absolventi uplatňují.

Popis klíčové skupiny

Cílovou skupinu tvoří studenti a akademičtí pracovníci UP. Do projektu jsou zapojeny dvě katedry, a toKatedra buněčné biologie a genetiky a Katedra ekologie a životního prostředí garantující výuku ve dvou různých studijních programech. Projekt se soustředí především na akademické pracovníky kateder a studenty bakalářského studijního programu B1501 - Biologie, studijního oboru Molekulární a buněčná biologie, bakalářského studijního programu B1601- Ekologie a ochrana prostředí, obor Ochrana a tvorba životního prostředí, dále navazujícího magisterského studijního programu N1501 - Biologie, studijního oboru Molekulární a buněčná biologie, N1601- Ekologie a ochrana prostředí, studijních oborů Ochrana a tvorba životního prostředí a Ochrana a tvorba krajiny. V bakalářských programech studuje 172 posluchačů a v magisterských 74 posluchačů.